Εκπαιδευτικό υλικό

Picture 11

Ενότητα 1: Εντοπισμός & αντιμετώπιση προκλήσεων & εμποδίων

Picture 12

Ενότητα 2: Προσδιορισμός και εκμετάλλευση υφιστάμενων πόρων για τη βελτίωση θέσης στην αγορά εργασίας

Picture 13

Ενότητα 3: Διαχείριση άγχους

Picture 14

Ενότητα 4: Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

Picture 15

Ενότητα 5: Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων

Picture 16

Ενότητα 6: Στρατηγικές για τη βελτίωση της δημιουργικότητας & την Ανάληψη πρωτοβουλιών

Picture 17

Ενότητα 7: Αυτοδιαχείριση: Πώς να προσαρμόσω τον εαυτό μου σε νέες καταστάσεις που εμπλουτίζουν την ταυτότητά μου;

Picture 18

Ενότητα 8 Επικοινωνιακές δεξιότητες