Εταίροι

Γαλλία

Η D’Antilles et D’Ailleurs (DA&DA) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) που δημιουργήθηκε το 2016 στη Μαρτινίκα, στην Καραϊβική. Η DA&DA εργάζεται για την προώθηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης σε θέματα νεολαίας και ιθαγένειας μέσω τριών τομέων δραστηριότητας: Γυναίκες και Συνεργασία, Νεολαία και Κινητικότητα, Εργαστήρια Πολιτών.

Ελλάδα

Η Innovation Hive- Κυψέλη Καινοτομίας, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο τη δημιουργία καινοτομιών σε πολλούς τομείς εφαρμογής με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς και ισχυρές συνεργασίες. Το όραμα του οργανισμού είναι να συνδυάσει την κοινωνία των πολιτών με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες, κίνητρα για νέα γνωστικά πεδία και αξίες, δημιουργώντας τις κατάλληλες σχέσεις και συνθήκες. Η Innovation Hive λειτουργεί μέσα απο κοινωνικές και επιχειρηματικές καινοτομίες δια μέσου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης με τελικό στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την καθιέρωση των αρχών της κοινωνικής καινοτομίας.

Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation - CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Τουρκία

Ο ερευνητικός οργανισμός BOSEV, με έδρα την Άγκυρα της Τουρκίας, ιδρύθηκε ως οργανισμός-ομπρέλα το 2009 από μια ομάδα επαγγελματιών που εργάζονται στον ιατρικό τομέα, στον τομέα της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, της επιχειρηματικότητας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Ο οργανισμός στοχεύει να υποστηρίξει τις ερευνητικές εξελίξεις στον ιατρικό και τον εκπαιδευτικό τομέα με την πλούσια ικανότητα του προσωπικού και το υψηλό προφίλ. Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός φιλοξενεί ιατρικές εκδόσεις και ιατρικά περιοδικά, συνεργάζεται με 50 επαγγελματίες και 100 μέλη που παρέχουν συνεχή και ποικίλη εθελοντική υποστήριξη. Address: Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV) Hacı Bayram Mah. Eşme Sok. No:2/1 Ulus/Altındağ/Ankara/Turkey ekucukarslan@gmail.com Phone: +903123116065 Fax: +903123116065

Cyprus

"Η L.T. Synergy (www.ltsynergy.eu) ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα της πεποίθησης των ιδρυτών της για τη σημαντικότητα και θετική επίδραση που έχουν η σωστή διαχείριση της εταιρικής διακυβέρνησης, των κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης σε εταιρείες κάθε μεγέθους. Επικεντρωνόμαστε στην προώθηση των πλεονεκτημάτων της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η αποστολή μας είναι να εμπνεύσουμε οργανισμούς κάθε μεγέθους να μετεξελιχθούν, να αναπτυχθούν και να υπερέχουν στην αγορά τους προς όφελος των ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας. Η LT Synergy υποστηρίζει τους οργανισμούς να εντοπίζουν μακροπρόθεσμες συνέργειες και διασυνδέσεις μεταξύ των λειτουργικών τους μοντέλων και κατάλληλων και εφαρμόσιμων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύοντας την έμφυτη ικανότητά τους να γίνουν αποδοτικοί, αποτελεσματικοί, ευέλικτοι και βιώσιμοι."

Τουρκία

Ο βασικός στόχος του μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού οργανισμού Aydın Cultural Development Association είναι η συμβολή στην προσωπική, επαγγελματική και πολιτιστική ανάπτυξη των ατόμων. Ο οργανισμός μας προωθεί την επίλυση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, τη συμβολή στην επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπλέον, ο οργανισμός μας διεξάγει επιτόπιες έρευνες σε δομές που φιλοξενούν μετανάστες και πρόσφυγες, πραγματοποιώντας ανάλυση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία και αναπτύσσει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για την επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων αυτών.

Ιταλία

Ο οργανισμός TIA Formazione, που ιδρύθηκε το 2011 με έδρα στην Ιταλία και στις Βρυξέλλες, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές δραστηριότητες και διάφορες πρωτοβουλίες με βάση τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πολιτικές. Δίνοντας έμφαση στους τομείς της ανεργίας, της δια βίου και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της ηγεσίας και της μετανάστευσης, ο οργανισμός μας σχεδιάζει στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων σε ενήλικες και νέους. Επιπλέον δραστηριότητες του οργανισμού είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. ΕΣΤΙΑΣΗ: ΜΕΣΑ ΓΡΑΜΜΗ, ΝΕΑΤ (ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ), ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒAΣΕΙ ΕΡΓΑΣIΑΣ, ΗΓΕΣIΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

France

Το Élan Interculturel είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Παρίσι - Γαλλία, ο οποίος, από την ίδρυσή του το 2008 με πρωτοβουλία πέντε μεταναστριών γυναικών ειδικευμένων στην ψυχολογία, ενθαρρύνει τις διαπροσωπικές ανταλλαγές και τον διαπολιτισμικό διάλογο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής διαμεσολάβησης και της λαϊκής εκπαίδευσης, το Elan επιδιώκει να καταστήσει την ποικιλομορφία πλούτο και όχι απειλή, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.