Ενότητα 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Last updated: June 30, 2022

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η εκπαίδευση θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας πρακτικής προσέγγισης σε αυτά τα θέματα:

-Εντοπισμός προβλήματος

-Βλέποντας τις λύσεις

-Πώς να επιτύχετε τον στόχο να λύσετε τα προβλήματα

-Βήματα για την επίτευξη της λύσης

-Ανάπτυξη στρατηγικής και χρονοδιάγραμμα

Ο συμμετέχων θα εκπαιδευτεί στον πρακτικό εντοπισμό των προβλημάτων μέσα από μια θετική και εποικοδομητική πρακτική προσέγγιση, προσωπικές μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα της καθημερινής ζωής