Ενότητα 7 Αυτοδιαχείριση: Πώς να προσαρμόσω τον εαυτό μου σε νέες καταστάσεις που εμπλουτίζουν την ταυτότητά μου;

Last updated: June 30, 2022

Στόχοι μάθησης

  • Κατανόηση της ταυτότητας και επίγνωση των διαφορετικών πτυχών και χαρακτηριστικών της
  • Κατανόηση των δυνατών και τα αδύνατνω σημείων μου για να προσαρμοστώ
  • Αντιμετώπιση νέων καταστάσεων (διαπολιτισμικότητα) και διαχείριση των δυσκολιών της άφιξής μασ σε μια νέα περιοχή
  • Εκτίμηση των δεξιοτήτων μου στη διαπολιτισμικότητα