2ο Μέρος Κατανόηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την οικονομία και την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Η ευρωπαϊκή οικονομία λειτουργεί ως ενιαία αγορά μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
 • Ο κύριος οικονομικός μοχλός της ΕΕ είναι η ενιαία αγορά, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση των περισσότερων αγαθών, υπηρεσιών, χρημάτων και ανθρώπων,
 • Το 2019, η συνολική αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράχθηκαν ή το ευρωπαϊκό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), ήταν 16,4 τρισεκατομμύρια ευρώ (το 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούσε να αποτελεί μέρος της ΕΕ),
 • Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο για το μέγεθος μιας οικονομίας. Το ΑΕΠ μπορεί να καταρτιστεί για μια χώρα, μια περιοχή (όπως η Τοσκάνη στην Ιταλία ή η Βουργουνδία στη Γαλλία) ή για πολλές χώρες μαζί, όπως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το ΑΕΠ είναι το σύνολο της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται σε μια οικονομία.
 • (Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:GDP_-_What_is_gross_domestic_product_(GDP)?).
 • Η ΕΕ είναι μία από τις 3 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα,
 • Η ΕΕ φιλοξενεί 447 εκατομμύρια ανθρώπους, που ζουν στις 27 χώρες μέλη της (στοιχεία για το 2020),
 • Η ΕΕ παρουσιάζει πολυάριθμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες,
 • Σύμφωνα με την Eurostat (στοιχεία για το 2020):
  • Το ποσοστό απασχόλησης ως % του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών, ανέρχεται στο 72,4%,
  • Το ποσοστό ανεργίας ως ποσοστό % του ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15 έως 74 ετών ανέρχεται στο 7,2%.
 • Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων είναι μία από τις τέσσερις ελευθερίες που απολαμβάνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ενώ ορισμένοι περιορισμοί ισχύουν για τον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, η ελευθερία αυτή, η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει:
  • τα δικαιώματα κυκλοφορίας και διαμονής των εργαζομένων,
  • τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής για τα μέλη της οικογένειας, και
  • το δικαίωμα να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος και να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους.
 • Παρά την παραπάνω ελευθερία, μόνο το 3% των Ευρωπαίων ζουν και εργάζονται σε διαφορετικό κράτος μέλος από τη χώρα καταγωγής τους,
 • Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (https://www.ela.europa.eu/en) είναι ο ειδικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων,
 • Η οικονομία της ΕΕ είναι μια οικονομία βασισμένη στις υπηρεσίες, με το 72,9% του πληθυσμού να απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών.
 • Η βιομηχανία και η γεωργία συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην απασχόληση, απασχολώντας το 22,5% και το 4,5% αντίστοιχα,
 • Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απασχολούν το 64,9% και οι μεγάλες επιχειρήσεις το 35,1% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ,
 • Η ΕΕ στοχεύει σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για να:
  • δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ,
  • βοηθήσουν τους εργαζόμενους να βρουν εργασία στη χώρα τους ή σε άλλη χώρα της ΕΕ,
  • προωθήσουν τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα,
  • συντονίζουν και να εκσυγχρονίζουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης,
  • δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας μέσω κοινών ελάχιστων προτύπων,
  • στηρίξουν της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- και
  • προστατεύσουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
  • Πηγή: https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en/#chapter2_7
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να στηρίξει τους πολίτες της μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), η οποία χρονολογείται από το 1997, με κύριο στόχο “τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ”.
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικαιροποιήσει τη στρατηγική της σε Ευρώπη 2020, μια δεκαετή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.