Θέμα 1 Διαπολιτισμικότητα: κύριες έννοιες

ΣΤΟΧΟΙ

  • Ανακάλυψη της έννοιας του πολιτισμού

  • Ανταλλαγή για την πολιτιστική πολυμορφία στην κοινωνία μας και τις συνέπειες

Πρέπει να σκεφτείτε στοιχεία _ που είναι ορατά και όχι ορατά σε κάθε πολιτισμό.

Γεμίστε το διαφορετικό μέρος του παγόβουνου για να σκεφτείτε τι είναι ορατό στην κουλτούρα ενός ατόμου και τι όχι (προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία εδώ )

 

Το “Iceberg animation” μας βοηθά να αναλογιστούμε τις ορατές και αόρατες πολιτισμικές συνήθειες διαφορετικών πολιτισμών.

Η ιδέα του πολιτισμού ως παγόβουνου μας θυμίζει πώς μόνο ένα μικρό ποσοστό πολιτιστικών πτυχών είναι πιο «ορατές» και άρα πιο εμφανείς από πολλές άλλες διαστάσεις του πολιτισμού που , ενώ είναι λιγότερο απτές και ορατές, δεν είναι λιγότερο ουσιαστικές για εμάς. Βοηθού στη κατανόηση του πώς λειτουργούν οι πολιτισμοί. Στην πραγματικότητα , οι υποεπιφανειακές πτυχές που παρουσιάζονται πιο πάνω επηρεάζουν άμεσα αυτές που βρίσκονται στη κορυφή του παγόβουνου.

-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-

Ορισμός

το σύνολο των υλικών, πνευματικών, τεχνικών επιτευγμάτων και επιδόσεων, που είναι αποτέλεσμα των δημιουργικών δυνάμεων και των ικανοτήτων του ανθρώπου και που εκφράζεται ιστορικά στους τύπους και στις μορφές οργάνωσης και δράσης της κοινωνίας καθώς και στη δημιουργία (υλικών και πνευματικών) αξιών. (πηγή: ttps://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&dq)

Μετάδοση παραδόσεων: η οικογένειά μου και η κοινότητά μου

Ως πολιτιστική ταυτότητα αναφερόμαστε στο σύνολο των ιδιαιτεροτήτων μιας κουλτούρας ή ομάδας που επιτρέπει στα άτομα να ταυτοποιηθούν ως μέλη αυτής της ομάδας , αλλά και να διαφοροποιηθούν από άλλες πολιτιστικές ομάδες. Η πολιτιστική ταυτότητα περιλαμβάνει πτυχές τόσο διαφορετικές όσο η γλώσσα, το σύστημα αξιών και πεποιθήσεων, τις παραδόσεις, τις τελετές, τα έθιμα ή τις συμπεριφορές μιας κοινότητας . Αυτό το σύνολο ιδιαιτεροτήτων, κληρονομιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς της κοινότητας, είναι αυτό που έχει ιστορικά ορίσει την πολιτιστική ταυτότητα των λαών.

Όχι γραμμική αλλά συνεχής διαδικασία

Αυτή η πολιτιστική ταυτότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως μια σταθερή και οριστική κατάσταση, αλλά ως μια συνάρτηση , αφενός, με τις προσκολλήσεις και τις ταυτίσεις με τους τρόπους πράξης , ύπαρξης , σκέψης μιας κοινότητας και , αφετέρου , με τις αντιθέσεις που σχετίζονται στους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς μιας άλλης κοινότητας.