Θέμα 1: Εισαγωγή

Η λήψη αποφάσεων θεωρείται μια γνωστική διαδικασία που καταλήγει στην επιλογή μιας πεποίθησης ή μιας πορείας δράσης μεταξύ πολλών πιθανών εναλλακτικών επιλογών. Η διαδικασία θα μπορούσε να είναι είτε ορθολογική είτε ανορθόδοξη. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι μια συλλογιστική διαδικασία που βασίζεται στις υποθέσεις, τις αξίες, τις προτιμήσεις και τις πεποιθήσεις του ατόμου που αποφασίζει. [1] Κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων παράγει μια τελική επιλογή, η οποία μπορεί να οδηγήσει ή όχι σε δράση.[2]