Θέμα 2: Η ανάγκη λήψης αποφάσεων

Όταν πρέπει να λάβετε μια απόφαση, θα πρέπει να προσπαθείτε να προσδιορίζετε με ακρίβεια τη βάση για την απόφαση που θα λάβετε. Αυτό το πρώτο βήμα είναι πολύ σημαντικό. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στη σωστή απόφαση.

“Δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις με βάση το φόβο και την πιθανότητα του τι μπορεί να συμβεί.”
  ― Michelle Obama [3]

“Δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις με βάση το φόβο και την πιθανότητα του τι μπορεί να συμβεί.”
― J.R. Rim, Better to be able to love than to be loveable. [4]

Efficient Leadership  in th Digital Era