Θέμα 2: Φάσεις στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων

Ταυτοποίηση προβλήματος

  • Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει : ανίχνευση και αναγνώριση ότι εκεί είναι ένα πρόβλημα, προσδιορισμός της φύσης του προβλήματος , ορισμός του προβλήματος .

Δόμηση του Προβλήματος

  • Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει: μια περίοδο παρατήρησης, προσεκτικής επιθεώρησης, διαπίστωσης γεγονότων και ανάπτυξης μιας σαφούς εικόνας του προβλήματος.

Αναζητώντας Πιθανές Λύσεις

  • Στη διάρκεια αυτού του σταδίου δημιουργείται μια σειρά από πιθανές πορείες δράσης , αλλά με λίγη προσπάθεια αξιολόγησης τους.

Λήψη απόφασης

  • Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει προσεκτική ανάλυση των πιθανώνω πορείων δράσης και μετά την επιλογή της καλύτερης λύσης για υλοποίηση .

Εκτέλεση

  • Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την αποδοχή και την εκτέλεση της επιλεγμένης πορείας δράσης.

Παρακολούθηση/Αναζήτηση σχολίων

  • Το τελευταίο στάδιο αφορά την επανεξέταση των αποτελεσμάτων της επίλυσης προβλημάτων σε μια χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης ανατροφοδότησης ως προς την επιτυχία των αποτελεσμάτων της επιλεγμένης λύσης.