Hakkında

ACT POSITIVE Eylül 2020 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında sürecek olan bir Erasmus + KA2 projesidir.

“Act Pozitive” projesi, ikinci nesil göçmenler için eğitim ve güçlendirme araçlarını kullanarak fırsat eşitliğini sağlamayı ve eğitime ve esas olarak işgücü piyasasına dahil olabilmelerine olanak sunmayı istemektedir. “Pozitif psikoloji” teorisi ışığında Avrupa’da ki ikinci nesil göçmenlerinin dayanıklılık ve güçlü yönlerini harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Hedef grup, onları güçlendirecek ve potansiyel olarak stresli olaylara uyum sağlamak için ihtiyaç duyulan kişisel kaynakları geliştirmelerine yardımcı olacak bir e-öğrenme deneyimi yaşayacaklar. Hedef grup, bu kişisel kaynakları ve yeterlilikleri geliştirerek, potansiyel stres faktörlerini pozitif büyüme fırsatları olarak kullanmak için temel Pozitif Psikoloji yapılarını ve süreçlerini de kullanabilecektir. “

Hedefler

Pozitif psikoloji teorisi ve yaklaşımına dayalı olarak öğrencilerin istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmek ve geliştirmek için sunulan MEÖ eğitim programlarında kaliteyi artırmak;

2. nesil göçmenlerin istihdam edilebilirliğini artırmanın yerel toplumlara ve ekonomilere sağlayabileceği çoklu faydalar konusunda farkındalığı artırmak;

nesil göçmenlerin istihdam edilebilirliğini artırmanın yerel toplumlara ve ekonomilere sağlayabileceği çoklu faydalar konusunda farkındalığı artırmak;

Mesleki eğitim alanında uygulama, araştırma ve bunların arasındaki poitik etkileşimi artırmak;

Göçmenlerin sosyal içerme konusunu, eğitime dahil olmalarını ve esas olarak Avrupa düzeyinde istihdamı destekleyen faaliyetler aracılığıyla teşvik etmek.

Çıktılar

IO1 kapsamında ortaklar, 2. nesil göçmenlerin iş piyasasında iş bulmaya yönelik çabalarında karşılaştıkları zorluklar ve engellerin yanı sıra yeni beceriler geliştirme ve/veya mevcut becerilerini geliştirme ihtiyaçları hakkında mevcut literatürün taranmasıyla sentez raporu derleyeceklerdir. Aynı zamanda literatür taraması ile birlikte, ortaklar, doğrudan projenin birincil hedef grubu Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları / eğitmenleri ve 2. nesil göçmenlerden veri toplamayı amaçlayan yapılandırılmış bir ankete dayalı bir saha araştırması yürütecektir. Hem literatür taramasının hem de deneysel araştırmanın uygulanmasının ardından ortaklar, tüm bulguları derleyecek ve IO’nun lider ortağı (Da&Da) tarafından sağlanacak bir şablona dayalı olarak ilgili ulusal raporları düzenleyeceklerdir. Son olarak, ulusal raporlar, “2. nesil göçmenlerin istihdam edilebilirlik ihtiyaçlarına ilişkin Nihai Analiz” adlı genel sentez raporuna dahil edilecektir Nihai Analiz raporu transfere uyumu göz önünde bulundurularak geliştirilecektir.

2. nesil göçmenlerin istihdam edilebilirlik becerileri için Eğitim Müfredatı tanımlandıktan sonra, bir sonraki adım, Mesleki Eğitim ve Öğretim Kursunun geliştirilmesi ve bunun, tanımlanmış değerlendirme kriterlerine dayalı bir değerlendirme süreci ile birlikte ortakların ülkelerinde pilot faaliyetler yoluyla denenmesidir.
Eğitim kursu, yüz yüze ve iş temelli öğrenme eylemleri ve çevrimiçi kaynaklarla harmanlanmış bir metodoloji benimseyecektir. Dersin tam yapısına araştırma tamamlandığında ve ulaşılması gereken öğrenme seviyeleri üzerinde anlaşmaya varıldığında karar verilecektir. Eğitim materyali, tüm ortakların dillerinde tamamen mevcut olacak ve herhangi bir öğrencinin veya eğitim merkezinin eğitimi Avrupa’da ve yurtdışında bağımsız olarak uygulamasına olanak tanıyacak. Ayrıca proje ortakları, eğitim kursunun geliştirilmesi sırasında aşağıdaki ilkelerin uygulanmasını sağlayacaktır:

– kurs sistemi esnek olacaktır;
– kurs çok aşamalı olacak ve uzun vadede düzenlenecek;
– kurs, yenilikçi harmanlanmış öğrenme yöntemleriyle tasarlanacak, yani bu kursun bir kısmı, etkili atölye çalışmaları, vaka çalışmaları, işbirlikçi çalışma vb. için gerekli olan, eğitmen liderliğindeki bir formatta sitede yer alması sağlanacaktır ve ayrıca projenin e-öğrenme platformunda çevrimiçi olarak sunulacaktır.

Eğitim kursu İngilizce ve katılımcı ortakların ulusal dillerinde geliştirilecektir.

Sürdürülebilirlik, aktarılabilirlik ve proje sonuçlarına erişilebilirlik gibi projenin başarılı uygulamasının önemli unsurlarını geliştirmek ve iyileştirmek için ortaklar, kullanıcı dostu bir ortam sağlayacak çekici ve yaratıcı bir düzen ile etkileşimli bir oyunlaştırılmış e-öğrenme platformu geliştirecekler.

 

 

Platformun ana hedefleri şunlardır:

– Eğitim kursunu (IO2) etkileşimli öğrenme senaryolarıyla tamamlayan, platformun tüm ziyaretçilerine sunulan öğrenme materyallerini geliştirmek ve dağıtmak.

– 2. nesil göçmenlerin pozitif psikoloji yaklaşımına dayalı istihdam edilebilirlik becerilerinin gelişimini destekleyen, yaygın olarak tanınan bir çevrimiçi platform oluşturmak.

– 2. nesil göçmenler için uluslararası ve etkileşimli bir çevrimiçi ağ oluşturmak, böylece onlara daha fazla akran desteği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Avrupalı kimliklerini de güçlendiren bir topluluk ve bağlantı duygusu sağlamak

MEÖ eğiticileri/kuruluşları ve politika yapıcılar için ACT POSITIVE Araç Takımı iki yönlü bir amaca hizmet edecektir:

1) Proje sonuçlarının mevcudiyetini ve sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

2) Proje kapsamında geliştirilen araç, gereç ve metodolojilerin mümkün olan en yüksek düzeyde aktarılabilirliğini sağlayacaktır.

Bu amaçla, ACT POSITIVE Araç Takımı şunları içerecektir:

– Proje kapsamında geliştirilen eğitim müfredatı ve eğitim materyali;

– 2. nesil göçmenlerin pozitif psikoloji teorisi ve yaklaşımına dayalı istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik kurslar ve/veya eğitim kursları sunmak için Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitmenlerinin ve kuruluşlarının yararlanabileceği araçlar;

– Pilot uygulama faaliyetleri yoluyla toplanan kanıt ve veriler, birleştirilmiş bir rapor şeklinde;

– 2. nesil göçmenlerin istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik girişimlerin teşviki ve daha geniş kapsamlı oluşturulması için politika özetleri.

ACT POSITIVE Araç kit’in ana hedef grupları şunlar olacaktır:

– İlgili araçları ve metodolojileri dahil etmekle ilgilenen Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanları ve kuruluşlar;

– Kamu kuruluşlarının temsilcileri;

– Karar verici ve politika yapıcılar.