Ünite 2 Avrupa Birliği ekonomisini ve iş piyasasını şekillendiren güçleri anlamak

 • Avrupa ekonomisi, Avrupa Birliği’nin (AB) 27 üye ülkesi arasında tek bir pazar olarak faaliyet göstermektedir,
 • AB’nin ana ekonomik motoru, çoğu malın, hizmetin, paranın ve insanların serbestçe hareket etmesini sağlayan tek pazardır.
 • 2019’da üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değeri (Avrupa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)), 16,4 trilyon € idi (2019’da Birleşik Krallık hala AB’nin bir parçasıydı).
  • Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), bir ekonominin büyüklüğü için en yaygın kullanılan ölçüdür. GSYİH bir ülke, bir bölge (İtalya’da Toskana veya Fransa’da Burgonya gibi) veya Avrupa Birliği (AB) örneğinde olduğu gibi birden fazla ülke için derlenebilir. GSYİH, bir ekonomide yaratılan tüm katma değerlerin toplamıdır.

(Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:GDP_-_What_is_gross_domestic_product_(GDP)?).

 • AB, ABD ve Çin ile birlikte dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biridir.
 • AB, 27 üye ülkesinde yaşayan 447 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor (2020 rakamları).
 • AB, Avrupa vatandaşlarının yararlanabileceği çok sayıda kariyer ve iş fırsatı sunmaktadır.
 • Eurostat’a göre (2020 rakamları):
  • 20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranı %72.4,
  • 15 ila 74 yaş arasındaki aktif nüfusun işsizlik oranı %7,2’dir.
 • İşçilerin serbest dolaşımı, Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu dört özgürlükten biridir.
 • Kamu hizmeti sektörü için belirli kısıtlamalar geçerli olmakla birlikte, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 45. Maddesinde yer alan bu özgürlük şunları içerir:
  • işçiler için hareket ve ikamet hakları,
  • aile üyeleri için giriş ve ikamet hakları ve
  • başka bir üye devlette çalışma ve bu üye devletin vatandaşlarıyla eşit muamele görme hakkı.
 • Yukarıdaki özgürlüklere rağmen, Avrupalıların sadece% 3’ü menşe ülkelerinden farklı bir üye devlette yaşamakta ve çalışmaktadır.
  Avrupa Çalışma Otoritesi (https://www.ela.europa.eu/en), tayin edilen işçiler de dahil olmak üzere, işçilerin serbest dolaşımından sorumlu kurumdur.
 • AB ekonomisi, nüfusun %72,9’unun hizmet sektöründe çalıştığı hizmete dayalı bir ekonomidir.
 • Sanayi ve tarım da sırasıyla %22,5 ve %4,5 istihdam ile istihdama önemli katkılar sağlamaktadır.
 • KOBİ’ler AB işgücünün %64,9’unu ve büyük işletmeler işgücünün %35,1’ini istihdam etmektedir,
 • AB daha fazla ve daha iyi işler hedeflemektedir. AB’nin istihdam ve sosyal işler politikaları özellikle aşağıdakiler için tasarlanmıştır:
  • AB genelinde kaliteli işler yaratmak;
  • işçilerin kendi ülkelerinde veya başka bir AB ülkesinde iş bulmalarına yardımcı olmak;
  • becerileri ve girişimciliği teşvik etmek;
  • sosyal güvenlik planlarını koordine etmek ve modernize etmek;
  • ortak asgari standartlar aracılığıyla daha iyi çalışma koşulları yaratmak;
  • sosyal içermeyi desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek;
  • engellilerin haklarını korumak.
  • Kaynak: https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en/#chapter2_7
 • Avrupa Birliği, ana hedefi “AB genelinde daha fazla ve daha iyi işler yaratmak” olan 1997 yılına dayanan Avrupa istihdam stratejisi (EES) aracılığıyla vatandaşlarını desteklemeye çalışmaktadır.
 • Avrupa Birliği, stratejisini akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için on yıllık bir strateji olan Europe 2020’ye güncelledi.